Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II Osi priorytetowej POPC Działania 2.2

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach działania 2.2 POPC "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rzadowej":

- ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 w trybie konkursowym. Wnioski w ramach naboru można składać od 30.05.2018 r. do 28.02.2019 r. Przejdź do ogłoszenia o konkursie


Aplikacja służy do przesłania drogą elektroniczną Formularza wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.

UWAGA! Należy pamiętać, że wniosek z załącznikami przekazywany drogą elektroniczną musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

Instrukcja użytkownika aplikacji

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.2-pytania@cppc.gov.pl